Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na spracovanie Vašich osobných údajov ako zástupcu nášho súčasného alebo budúceho dodávateľa, obchodného alebo iného zmluvného partnera.

PREČO MÁME PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM A PREČO ICH SPRACOVÁVAME?

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať Vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok alebo fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli s nami komunikovať (viac informácií v zásadách ochrany osobných údajov).

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste Vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou, alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy, spracúvanie je možné na základe oprávneného záujmu alebo na základe povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu. V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje, aby sme vám poskytli informácie o našich službách, vyhliadkach, analýzach, podujatiach, ktoré by mohli byť vo Vašom najlepšom záujme, alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu, ktorý zastupujete.

Môžeme mať zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČEL ICH SPRACÚVANIA

Uchovávame len údaje potrebné na riadenie a realizáciu zmluvného alebo obchodného vzťahu so spoločnosťou, ktorú zastupujete. Aby sme mohli s Vami komunikovať a zabezpečiť Vašu bezpečnú a správnu identifikáciu, potrebujeme napríklad Vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje ako adresa, telefónne číslo a e-mail. Právnym základom pre tento účel spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.

Na zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov a na ochranu Vašich osobných údajov môžeme používať aj kamery na viacerých miestach našich prevádzok. Rovnako Vás môžeme požiadať o poskytnutie napr. Vášho mena a telefónneho čísla, aby sme Vám mohli zabezpečiť vstup do našich priestorov, v ktorých sú spracúvané informácie nesúce charakter napr. aj osobných údajov. Pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť záznamy uchovávať, po uplynutí doby 10 rokov od ich získania ich odstránime.

Pokiaľ sa s Vami nedohodneme inak alebo to nie je potrebné na uplatnenie našich právnych nárokov, nebudeme spracúvať osobitné kategórie osobných údajov (často nazývané aj „citlivé osobné údaje“, čo sú údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových zväzoch a spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života).

Strany, ktoré môžu mať prístup k Vašim údajom

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi ďalšími dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú a/alebo zabezpečujú časť našich služieb (ako napr. účtovný a daňový poradca, strážna služba, prípadne právni zástupcovia, iné servisné služby), Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi ďalšími zmluvnými partnermi, ak zastupujete dodávateľa, ktorý je súčasťou služieb, ktoré poskytujeme im a oprávneným inštitúciám.

K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí, len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie Vašich osobných údajov

K Vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení zamestnanci zo spoločnosti COM2BIZ, spol. s r.o. na území Slovenskej republiky v rámci Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS).

Uchovávanie osobných údajov

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov a účelu, na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovávať, napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej je možné úspešne uplatňovať na súde nároky zo zmluvných vzťahov. Z dôvodov uvedených v osobitných predpisoch sme tiež povinní uchovávať Vaše osobné údaje na určitý čas, aby sme predchádzali podvodom a odhalili ich, odhalili a preukázali boj proti praniu špinavých peňazí, ako aj z dôvodu finančných auditov.

automatizované rozhodovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

Aké máte práva?

Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

  • Prečo spracovávame Vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým Vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás)
  • Či spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Či boli Vaše osobné údaje prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, a ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov.

Všetky uvedené informácie sú dostupné v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Môžete takisto požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. Opakovane podané žiadosti však môžu byť spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu
Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie
Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné, alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie spracovania
Od momentu, keď ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov, alebo ak ste namietali proti spracovaniu, a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.
Právo na prenosnosť údajov
Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Odvolanie súhlasu
V prípadoch, keď požiadame o Váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Kontaktné údaje

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k uvedeným právam, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na: Ing. Monika Valenčinová (Data Protection Officer) prostredníctvom e-mailu: monika.valencinova@com2biz.sk a Vaše podnety a žiadosti budú preverené. Rovnako nás môžete v tejto veci kontaktovať písomne prostredníctvom štandardných kontaktných miest našej spoločnosti.

Ak máte podozrenie na porušenie ochrany Vašich osobných údajov alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje v rozpore so zákonom, prípadne ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na Vaše otázky či podnet, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ) a máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ÚOOÚ a o postupe pri podávaní sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Toto vyhlásenie môžeme aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho aktuálnym znením, ktoré nájdete buď na našom webovom sídle alebo Vám ho na požiadanie radi poskytneme. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25. 5. 2018.