Close

GDPR APLIKÁCIA

Komplexná podpora pre riešenie
a správu GDPR agendy vo vašej firme

dohodnite si stretnutieregistrovať

Aplikácia JUDICIUM GDPR prináša unikátny prístup k správe a riadeniu agendy ochrany osobných údajov (OÚ) v prostredí malých a stredných firiem.

ČO UMOŽŇUJE APLIKÁCIA JUDICIUM GDPR

Umožňuje zadávanie informácií týkajúcich sa agendy ochrany OÚ z prostredia povinných subjektov (prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ) a zmenu týchto informácií v prípade potreby. Na základe vložených informácií aplikácia umožňuje tvorbu procesného, aplikačného či retenčného katalógu o spracovaní OÚ a základnú analýzu rizík s tým spojených. Generuje, archivuje a umožňuje tlač či zasielanie dokumentácie nevyhnutnej pre prípad potreby preukázania plnenia zákonných povinností. V prípade zmeny vložených informácií alebo zmeny legislatívy automaticky vykoná zmeny vo všetkých katalógoch a vygeneruje novú aktualizovanú dokumentáciu. Obsahuje e-learningové školenie o povinnostiach súvisiach s ochranou OÚ pre osoby, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu. Zabezpečuje manažment bezpečnostných incidentov a splnenie informačných povinností s tým spojených a mnoho ďalších funkcionalít.

AKO APLIKÁCIU SPRÁVNE POUŽIŤ – ŠKOLENIA

Kvalita výstupov aplikácie je priamo úmerná kvalite informácií zadaných jej používateľom, z dovôdu čoho je potrebné jej napĺňaniu venovať náležitu pozornosť. Pre všetkých, ktorí chcú pri vypĺňaní aplikácie postupovať korektne alebo ktorí si nie sú istí, ako a či vôbec s ňou pracovať, je možné zúčastniť sa úvodného školenia na jej použitie.

DIZAJN A BEZPEČNOSŤ DÁT

Aplikácia je naprogramovaná v modernom jazyku Go od firmy Google a je prevádzkovaná na zabezpečených serveroch firmy Microsoft v rámci cloud riešenia Azur. Využíva jednoduchý dizajn, ktorý je responzívny a použiteľný aj na mobilných zariadeniach.

KONTAKT

Dohodnite si stretnutie s našim GDPR špecialistom


COM 2 BIZ, spol. s r.o.

Lipová 4987/1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Tel.: 0850 500 123

gdpr@com2biz.sk